GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

องค์การเภสัชกรรม จัดตั้งโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนกลุ่ม start up สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง พร้อมสานต่อปี 2

April 17 2024
ขนาดตัวอักษร

   

    
องค์การเภสัชกรรม จัดโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น GPO Ignite Program  ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ของ อภ. ให้กับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อให้ได้โครงการพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพทั้งด้านยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ มีแผนธุรกิจที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล เป็นการช่วยประเทศชาติ และส่งเสริมให้กลุ่ม start up มีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ


     ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม  ได้จัดทำโครงการ GPO Ignite Program ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะแบบเข้มข้น เพื่อสร้างความพร้อมและโอกาสในการร่วมลงทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรมและพันธมิตร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งถือเป็นโครงการบ่มเพาะครั้งแรกจากองค์การเภสัชกรรม ที่ตั้งใจมุ่งมั่นสนับสนุนกลุ่ม start up ดำเนินงานโครงการนวัตกรรมทางด้านยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ ให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง เป็นการช่วยประเทศชาติ และส่งเสริมให้กลุ่มคนเหล่านี้มีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

     รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น GPO Ignite Program  ในปีที่ 1 มีผู้เข้าสมัคร จำนวน 40 โครงการ และคัดเลือกโครงการพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพผ่านการ Pitching   เมื่อเดือนเมษายน ปี 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ “แอลเดอลีน” เจลลี่อาหารเสริมโปรตีนสูง สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการกลืน บริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท จำกัด 2. โครงการ “อายคิวล่า”แอปพลิเคซันบำรุงสายตา บริษัท เดอะบีแอนด์เอ็ม จำกัด 3. โครงการ “การเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนพิการขาขาดด้วยเท้าเทียมไดนามิกส์ (เอสเพส)”  บริษัท มุทา จำกัด 4. โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากระบบนำส่งนาโนเจล (Hy-NTM)” บริษัท แนบโซลูท จำกัด 5. โครงการ “ระบบค้นหาข้อมูลยาด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์และจดจำรูปภาพเม็ดยาอัจฉริยะ” บริษัท ฟาร์มาซี จำกัด ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรม ได้ทำการบ่มเพาะ ทั้ง 5 โครงการ จะได้รับการประเมินความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และการพิจารณาความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมต่อไป

     รองผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อไปว่า ผลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา ถือว่าได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี จากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของไทยให้เติบโตสู่ระดับสากล ในส่วนของปีที่ 2 ได้รับความสนใจจากกลุ่ม start up เข้าร่วมโครงการจำนวน 48 โครงการ ขณะนี้คัดเลือกทีมเข้าสู่โครงการบ่มเพาะ GPO Ignite Program จะมีการ Pitching ทีมที่ถูกคัดเลือก จำนวน 15 โครงการในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566  ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งที่อยากสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของไทย

     องค์การเภสัชกรรม มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดจริง การเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมจะทำให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการ และงานวิจัยทางการแพทย์ ที่เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย อีกทั้งสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากลต่อไปได้ในอนาคต” รองผู้อำนวยการฯ กล่าว