องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

อภ.ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศึกษาดูงาน 2 มิถุนายน 2566

องค์การเภสัชกรรม โดย ดร.ภญ.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์

คณะอาจารย์และนักศึกษา เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานผลิตยารังสิต 1 1 มิถุนายน 2566

ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

องค์การเภสัชกรรม วิจัยพัฒนายาเม็ด "ไซทิซีน" ยาเลิกบุหรี่ ประหยัดงบค่ายาให้ประเทศ 3-4 เท่า คาดผลิตออกสู่ตลาดได้ต้นปี 2567 30 พฤษภาคม 2566

องค์การเภสัชกรรม วิจัยพัฒนายาเม็ด "ไซทิซีน" ยาเลิกบุหรี่ ประหยัดงบค่ายาให้ประเทศ 3-4 เท่า คาดผลิตออกสู่ตลาดได้ต้นปี 2567

คณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จากโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชาขององค์การเภสัชกรรม 18 พฤษภาคม 2566

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมจากโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าขององค์การเภสัชกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชาขององค์การเภสัชกรรม ณ องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

องค์การเภสัชกรรม จัดตั้งโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนกลุ่ม start up สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง พร้อมสานต่อปี 2 10 พฤษภาคม 2566

องค์การเภสัชกรรม จัดโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น GPO Ignite Program ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ของ อภ. ให้กับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อให้ได้โครงการพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพทั้งด้านยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ มีแผนธุรกิจที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล เป็นการช่วยประเทศชาติ และส่งเสริมให้กลุ่ม start up มีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

องค์การเภสัชกรรมร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงพัฒนาการยกระดับ ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 20 เมษายน 2566

องค์การเภสัชกรรมร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงพัฒนาการยกระดับ ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ร่วมการประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1 20 เมษายน 2566

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความต้องการด้านงานวิจัยพืชกัญชา กัญชงและกระท่อมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์"

ผอ.อภ. คนใหม่ “แพทย์หญิงมิ่งขวัญ” ทำงานวันแรก โชว์วิสัยทัศน์ 19 เมษายน 2566

หมอมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ เข้าทำงานวันแรก โชว์วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนองค์กรแก่ผู้บริหาร- ผู้ปฏิบัติงาน ประกาศนำพาองค์กรสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ผลิตยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใต้ธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ดูแลพนักงานและลูกจ้างให้มีความสุข เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาที่ดี มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเพียงพอ

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ 19 เมษายน 2566

คุณวิมลมาศ ดิลกวิลาส รองผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่แจก "หน้ากากอนามัย" เจลแอลกอฮอล์ ให้ ปชช. เดินทางกลับภูมิลำเนา 11 เมษายน 2566

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) ลงพื้นที่แจก "หน้ากากอนามัย" แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ทั้งทางบก เครื่องบิน รถไฟ ในช่วง "เทศกาลสงกรานต์"

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสุขภาพจิต ครบรอบ 31 ปี 10 เมษายน 2566

ภญ.สุวิมล วรเกษมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสุขภาพจิต ครบรอบ 31 ปี

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) คว้ารางวัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia” ครั้งที่ 4 31 มีนาคม 2566

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) คว้ารางวัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia” ครั้งที่ 4