GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

ตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1

September 30 2023
ขนาดตัวอักษร

     

     วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ชมรมเภสัชชนบท และศูนย์เมอร์ซี่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยา การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการขึ้นทะเบียนยาต้านไวรัส  รายการใหม่ ที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 ธัญบุรี จ.ปทุมธานีพร้อมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอดส์     องค์การเภสัชกรรมมีภารกิจ วิจัย พัฒนา ผลิตยา วัคซีน และเวชภัณฑ์เพื่อความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน รวมถึงการผลิตยาต้านไวรัสนั้น เพื่อรองรับความต้องการยาของผู้ป่วยทั่วประเทศอย่างเพียงพอและทั่วถึง องค์การเภสัชกรรมและ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ชมรมเภสัชชนบท และศูนย์เมอร์ซี่ มีความสัมพันธ์ที่ดี และมีการหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จึงได้เชิญเครือข่ายฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การเภสัชกรรมและเครือข่ายฯ
     โรงงานผลิตยารังสิต 1 ได้ดำเนินงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตามมาตรฐานวิธีการ ที่ดีในการผลิตหรือ GMP PIC/S และมุ่งมั่นดำเนินการยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล WHO GMP มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การชั่งจ่าย การผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์ มีฝ่ายประกันคุณภาพที่ควบคุม ติดตาม และดูแลตลอดกระบวนการผลิตยาและผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในทุกขั้นตอนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการที่ได้รับการตรวจรับรองความถูกต้อง มีห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 มีการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) มีมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001:2018) มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สากลให้การยอมรับมาใช้ในกระบวนการผลิต     จากการได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 เครือข่ายพันธมิตรมีความพึงพอใจ และมีความเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้ง Supply Chain ทั้งในด้านการผลิตและการประกันคุณภาพ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นต่อการผลิตยาขององค์การเภสัชกรรมที่มากขึ้น พร้อมทั้งจะสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป