องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2566

15 สิงหาคม 2566
ขนาดตัวอักษร


     พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 โดยพญ.มิ่งขวัญเป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 13 ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ มีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน และศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

     สำหรับเกียรติประวัติผลงานที่ท่านผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมดำเนินงานจนได้รับรางวัลหรือภาคภูมิใจนั้น ประกอบด้วย รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ประจำปี 2561 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 รางวัลค่าของแผ่นดิน ประเภทบุคคลด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

     ในส่วนของผลงานเด่นด้านวิชาการมีผลงานวิจัยเผยแพร่มากมาย อาทิ เรื่อง โรคผิวหนังที่พบบ่อยในสถานสงเคราะห์(2564) คู่มือการดูแลผิวหนังเบื้องต้นสำหรับประชาชนเมื่อประสบอุทกภัย(2564) Clinical Altlas Of Dermatology (2565) เป็นต้น


     โอกาสนี้ พญ.มิ่งขวัญ กล่าวว่า ขอขอบคุณทางสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้มอบรางวัลนี้ให้ ซึ่งรางวัลนี้ไม่ได้เป็นความสำเร็จของตนแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นความสำเร็จที่เกิดจากคณาจารย์ทุกท่านได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์มายังตนเอง ในการนำไปปฏิบัติงานจนมาถึง ณ จุดนี้ รวมถึงการได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากผู้ปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนังจากที่ตนเคยทำงานที่นั่น และจากผู้ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรมทุกคน ซึ่งตนจะดำเนินงานโดยยึดแนวทางและหลักคิดที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์การเภสัชกรรม โดยดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การเภสัชกรรม ที่ว่า เป็นองค์กรหลัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน และจะดำเนินงานโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพื่อผลิตยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล  โดยมีความเป็นเลิศ เพื่อให้คนไทยไว้วางใจ และภาคภูมิใจ โดยการดำเนินงานจะอยู่ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส รวมทั้งขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจ ดูแลผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มีความสุข และให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาที่ดี มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเพียงพอ  ส่งผลให้ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป