องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม จับมือภาคีเครือข่าย จัดโครงการ GPO Young Greens เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม แก่ นร.รอบพื้นที่

27 กรกฎาคม 2566
ขนาดตัวอักษร

     

     องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดโครงการ GPO Young Greens เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม     นางวีณา เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 กล่าวว่า โครงการ GPO Young Greens เป็นโครงการที่องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ปลูกฝัง และสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ทั้ง 4 พื้นที่ จำนวน 12 โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนยุคใหม่ที่มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกฝังและให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ แนวทางการป้องกัน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

     สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอกขององค์การเภสัชกรรม โดยกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชีวิตประจำวัน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับโรงเรียนและชุมชนรอบพื้นที่

     ผู้เชี่ยวชาญ 10 กล่าวต่อว่า โครงการ GPO Young Greens จัดให้แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม จำนวน 800 คน ทั้ง 4 พื้นที่ จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 จำนวน 200 คน ประกอบด้วย โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และโรงเรียนสวนมิสกวัน พื้นที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 คน ประกอบด้วย       โรงเรียนวัดสระบัว โรงเรียนวัดโปรยฝน โรงเรียนวัดแสงมณี   และโรงเรียนวัดขุมแก้ว พื้นที่โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 200 คน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 และโรงเรียนอนุบาลทับกวาง และพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี   จำนวน 200 คน ประกอบด้วย โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ และโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ซึ่งได้เริ่มดำเนินการโครงการ ฯ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จนถึงเดือนสิงหาคม 2566 

     “โครงการ GPO Young Greens เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นโครงการที่ทำให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่ สำคัญทำให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ทำให้สามารถช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน” ผู้เชี่ยวชาญ 10 กล่าว