องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรมรับ 2 รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566 รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และรางวัลสถานประกอบการดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

13 กรกฎาคม 2566
ขนาดตัวอักษร

     


     องค์การเภสัชกรรม ได้รับ 2 รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566 ได้แก่ รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และรางวัลสถานประกอบการดีเด่น รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ อย.มอบแก่ผู้ประกอบการผลิต อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น 


     รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ได้แก่ ซีบาแนค ซีบีดี แคนนาบิส ออยล์ (SIBANNAC CBD Cannabis Oil) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาแบบหยดใต้ลิ้น (Sublingual drops) ภายใต้แบรนด์ GPO SIBANNAC 


     องค์การเภสัชกรรม ดำเนินโครงการกัญชาทางการแพทย์อย่างครบวงจร สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุน ส่งเสริมกัญชาและกัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ โดยองค์การเภสัชกรรมได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับพืชกัญชาและกัญชงเป็นรายแรกของประเทศ และมีการถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการปลูกเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 


     องค์การเภสัชกรรม มีการควบคุมคุณภาพทุกกระบวนการตั้งแต่ การปลูก การสกัด จนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ (Medical grade) คือ ซีบาแนค ซีบีดี แคนนาบิส ออยล์ ซึ่งมีรูปแบบยาเตรียมที่ดูดซึมได้ดี ออกฤทธิ์เร็ว และหลีกเลี่ยงการถูกกำจัดโดยเอนไซม์ตับ โดยใน 1 หยด ประกอบด้วย แคนนาบิไดออล (ซีบีดี) 4 มิลลิกรัม มีข้อบ่งใช้สำหรับโรคลมชัก ที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา (Intractable epilepsy) ทั้งยังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566 (Premium Herbal Products 2023)  จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และยังถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร สามารถเบิกจ่ายตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น โดยเฉพาะในเด็กโรคลมชักที่รักษายากหรือดื้อต่อยากันชัก


     รางวัลสถานประกอบการดีเด่น องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี ได้ดำเนินงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตามมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตหรือ GMP PIC/S และมุ่งมั่นดำเนินการยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล WHO GMP มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การชั่งจ่าย การผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์ มีฝ่ายประกันคุณภาพที่ควบคุม ติดตาม และดูแลตลอดกระบวนการผลิตยาและผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในทุกขั้นตอนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการที่ได้รับการตรวจรับรองความถูกต้อง มีห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 มีการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) มีมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001:2018) มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สากลให้การยอมรับมาใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตในประเทศไทย และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงยาของคนไทย มีการส่งเสริมการขายอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

     “รางวัลนี้องค์การฯ ได้รับมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 – ปี 2566 มุ่งเน้นผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยในส่วนของโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปนั้น ก็จะดำเนินงานเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพ GMP PIC/S โดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพ GMP ในระดับสากล อาทิ มาตรฐานองค์การอนามัยโลก WHO PQ ( WHO Prequalification Program) มาตรฐานยุโรป EU-GMP มาตรฐานองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา US-FDA GMP รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดำเนินการผลิตอีกด้วย ซึ่งเรื่องของคุณภาพยาเป็นเรื่องที่พนักงานองค์การฯ ทุกคนได้ตระหนัก และทำตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเพียงพอ เป็นองค์กรหลัก เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้านยาให้กับประเทศ”