องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จับมือ บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด พัฒนาโมเดลต้นแบบเครือข่ายธุรกิจร้านขายยา (Health Network Prototype Model)

12 กรกฎาคม 2566
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จับมือ บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด พัฒนาโมเดลต้นแบบเครือข่ายธุรกิจร้านขายยา (Health Network Prototype Model) เพื่อเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจรูปแบบใหม่ สร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ ให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการขององค์การเภสัชกรรมได้มากยิ่งขึ้น

ที่องค์การเภสัชกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อสร้าง Learning Curve และพัฒนาโมเดลต้นแบบเครือข่ายธุรกิจร้านขายยา (Health Network Prototype Model) ระหว่าง องค์การเภสัชกรรม โดย พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กับ บริษัท เฮลท์ อัพ จํากัด โดย ภก.วัชระ เปล่งสุรีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาโมเดลต้นแบบเครือข่ายธุรกิจร้านขายยา (Health Network Prototype Model) ระหว่าง อภ. และ บริษัท ฯ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจรูปแบบใหม่ สร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์พื้นฐานในราคาเป็นมิตรและบริการของ อภ. ที่ร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านได้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ซึ่งจะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ยกระดับการเข้าถึงยาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจค้าปลีกยาและเวชภัณฑ์รายย่อยให้ร้านขายยาในระดับท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ สนับสนุนระบบของการบริการสุขภาพดีถ้วนหน้า และรองรับยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรให้เข้าถึงทรัพยากรทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า องค์การเภสัชกรรมและบริษัท เฮลท์  อัพ จํากัด จะร่วมกันบริหารความร่วมมือกับธุรกิจร้านยาเครือข่ายในพื้นที่ และความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากซื้อขายสินค้าแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ ยกระดับให้ร้านยาในเครือข่ายซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศ ให้สามารถอยู่รอดอย่างยั่งยืนกับสภาวะของพื้นที่ และเกิดการพัฒนาสู่การบริหารจัดการร้านยาสมัยใหม่

ด้าน ภก.วัชระ เปล่งสุรีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเฮลท์ อัพ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจร้านขายยามาเป็นเวลา 35 ปี จนถึงปัจจุบัน ได้เติบโตเป็นกลุ่มบริษัทฯ ด้วย ค่านิยม และพันธกิจในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกร ได้ผ่านบทเรียนและประสบการณ์ การเป็นร้านขายยาเชิงเดี่ยว ทำธุรกิจรูปแบบเจ้าของคนเดียว ธุรกิจเติบโตเป็นลำดับด้วยการขยายสาขา ต่อมาได้ยกระดับการบริหารโดยการสร้างระบบเป็น chain store และปัจจุบันได้ขยายศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ พัฒนาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ให้การสนับสนุนเภสัชกรที่มีความสนใจจะเป็นเจ้าของธุรกิจโดยส่งมอบ knowhow อย่างเป็นระบบให้ง่ายในการเริ่มต้น พร้อมทั้งมีระบบสนับสนุนธุรกิจด้านบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง (Fulfillment) เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกเพื่อธุรกิจค้าขายออนไลน์ ในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บสินค้า (คลังสินค้า) การแพ็คสินค้า และการจัดส่งสินค้า ระบบโลจิสติกส์ ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะเต็มรูปแบบ และแพลตฟอร์มดิจิตัลที่เหมาะสม ด้วยประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์ยาและสินค้าสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนาโครงการฯ กับองค์การเภสัชกรรมในหลายมิติ

ภก.วัชระ กล่าวต่อไปว่า บริษัท เฮลท์ อัพ ยินดีและมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาโมเดลต้นแบบเครือข่ายธุรกิจร้านยา Health Network ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม อย่างเต็มที่ โดยบริษัทจะนำประสบการณ์ ทักษะ องค์ความรู้ ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการเครือข่ายร้านขายยา (Health Network) และร้านขายยาในรูปแบบลูกโซ่ (Chain Drug Store) ที่ไม่ได้เน้นขายยาเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามด้วย มาถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และสร้าง Learning Curve ร่วมกัน ซึ่งองค์การเภสัชกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในระยะเวลาสั้น และบริหารจัดการตามแนวทางของหน่วยงานรัฐได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําโมเดลต้นแบบเครือข่ายธุรกิจร้านขายยา (Health Network Prototype Model) ที่ได้นี้ ไปต่อยอดในการดําเนินธุรกิจกับพันธมิตรรายอื่นๆ ขององค์การเภสัชกรรม เพื่อความมั่นคงทางยาของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยภายหลังจากที่ อภ. และบริษัทฯ ได้ลงนาม MOU คณะทำงานทั้ง 2 ฝ่าย จะเริ่มดำเนินการพัฒนาโมเดลต้นแบบ “เครือข่ายร้านยา Health Network จำหน่ายผลิตภัณฑ์องค์การเภสัชกรรม” พร้อมนำไปปฏิบัติภายใน 45 วัน โดยจะมีร้านต้นแบบในเฟสแรกเปิดให้บริการประชาชนนำร่อง 10 แห่ง ภายใน 60 วัน และจากนั้น จะประกาศเชิญชวนเภสัชกรผู้ประกอบการร้านยาทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ภายใน 90 วัน

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าโครงการเครือข่ายร้านยา Health Network ได้ทาง Line Official : @healthnetwork ; e-mail : info@health-network.net หรือ สแกน QR code เพื่อดูรูปแบบร้าน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เบอร์โทร 081 590 4234