องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

อภ.ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศึกษาดูงาน

2 มิถุนายน 2566
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม โดย ดร.ภญ.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้การต้อนรับ น.ส.วิวรรณ ธรรมมงคล ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพฯ และคณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุ สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การสกัดสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ณ ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 2 มิถุนายน 2566