GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานผลิตยารังสิต 1

September 26 2023
ขนาดตัวอักษร

ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภก.ธนาวุฒิ ชวนะ ผู้อำนวยการกองการวิศวกรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 43 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การผลิตยาและการควบคุมคุณภาพ ณ โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุทธานี วันที่ 27 มีนาคม 2566