GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

นายอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เยี่ยมการดำเนินงานโรงงานผลิตยารังสิต 1

September 26 2023
ขนาดตัวอักษร

ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภญ.กฤษณา ศรีคำมุล ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 2 ให้การต้อนรับ นายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงงานผลิตยารังสิต 1 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่2 และ โรงงานผลิตสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชา ณ องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อแนะนำ ประสานงาน และเพื่อรับรู้เกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และถือเป็นโอกาสอันดีที่องค์การเภสัชกรรมจะได้พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย