องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข้อมูลคณะกรรมการ และผู้บริหาร

14 กรกฎาคม 2566
ขนาดตัวอักษร

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม


นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์
ประธานกรรมการ

 
นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
นายปิยกร อภิบาลศรี
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ Directors'Pool)
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ
กรรมการ
รศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
กรรมการ
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ Directors'Pool)
 
รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม
กรรมการ
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ Directors'Pool)
 
ศ. นพ. วินัย วนานุกูล
กรรมการ
 
ดร.จรสพร เฉลิมเตียรณ
กรรมการ
 
รศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
กรรมการ
 
พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์
กรรมการและเลขานุการ
(โดยตำแหน่ง)
 

 

 

 

คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8100 หมายเลขโทรสาร 0-2354-8850
 
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
รองผู้อำนวยการ
ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8105 หมายเลขโทรสาร 0-2203-8212
กำกับดูแลหน่วยงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้
 • ฝ่ายผลิตยา
 • โรงงานผลิตยารังสิต ๑
 • โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
 • การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต ๑
ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์
รองผู้อำนวยการ
ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8102 หมายเลขโทรสาร 0-2354-8793
กำกับดูแลหน่วยงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้
 • ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
 • กองกิจการโครงการพิเศษ
ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล
รองผู้อำนวยการ
ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8104 หมายเลขโทรสาร 0-2203-8212
กำกับดูแลหน่วยงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้
 • ฝ่ายการตลาดและการขาย
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • สาขาภาคทุกสาขา
 • กองประชาสัมพันธ์
นายรังษี ปัดลี
รองผู้อำนวยการ
ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8107 หมายเลขโทรสาร 0-2203-8212
กำกับดูแลหน่วยงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้
 • ฝ่ายชีววัตถุ
 • โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ
 • การประกันคุณภาพชีววัตถุ

ภญ.อมรรัตน์ สืบบุญเชิญวงศ์
รองผู้อำนวยการ

ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8103 หมายเลขโทรสาร 0-2203-8212
กำกับดูแลหน่วยงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้
 • สำนักบริหารยุทธศาสตร์
 • สำนักอำนวยการ (ยกเว้นกองธุรกิจร่วมทุน กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนและกองประชาสัมพันธ์)
 • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 
ภญ.สุนทรี ตันติทวีวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8106 หมายเลขโทรสาร 0-2203-8212
กำกับดูแลหน่วยงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้
 • ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ (ยกเว้น สาขาภาคทุกสาขา)
 • ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
 
ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8072 หมายเลขโทรสาร 0-2203-8212
กำกับดูแลหน่วยงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้
 • ฝ่ายประกันคุณภาพ
 • ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
 • ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์
 • กองงานประกันคุณภาพ
 
ภญ.วีณา เสถียรโภคทรัพย์
ผู้เชี่ยวชาญ 10
ภญ.ปาริชาติ แคล้วปลอดทุกข์
ผู้เชี่ยวชาญ 10
ภญ.ยุวพร ศรีน้อย
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
ภญ.อมรรัตน์ สืบบุญเชิญวงศ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
ดร.ภก.จตุพล เจริญกิจไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ
ภญ.ศรีสมัย โมกขมรรคกุล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
นางสาวรัตนา คงฉิม
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ภญ.วิลักษณ์ วังกานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตยา
ดร.ภญ.พรทิพย์ วิรัชวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายชีววัตถุ
ดร.ภญ.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์
ภญ.อุบลรัตน์ สินรักษา
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ภญ.สุวิมล วรเกษมสุข
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
ภญ.จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
ภญ.อัญชลี ตรีรัตนกุลวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ 2
ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ
ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1
ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร
ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
ดร.ภญ.พรทิพย์ วิรัชวงศ์
รักษาการผู้จัดการโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ
นางสุมาลี ปรางค์ประทานพร
ผู้จัดการการประกันคุณภาพชีววัตถุ
ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนยาและกฎหมายผลิตภัณฑ์
  ภญ.กฤษณา ศรีคำมุล
ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 2 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยารังสิต 2

  ผู้จัดการโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม