GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

อำนาจหน้าที่

April 17 2024
ขนาดตัวอักษร

วิสัยทัศน์องค์การเภสัชกรรม

“องค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ
ที่ชาวไทยไว้วางใจและภาคภูมิใจ”

"To be both modern and sustainable, in order to be the foremost organization in the country that has been trusted and proud by THAI"

 

ค่านิยมหลัก (Core Value)

 

G   Growth Governance                               Growth พัฒนา ก้าวหน้าและเจริญเติบโต
      พัฒนา เติบโต และมีธรรมาภิบาล            Governance มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม

P    Professionalism                                      มีความเก่ง เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
      มีความเป็นมืออาชีพ

O   Ownership                                              ทุกคนในองค์การเภสัชกรรมร่วมเป็นเจ้าของ
      ร่วมเป็นเจ้าของ                                       ประชาชนไทยเป็นเจ้าขององค์การเภสัชกรรม
                                                                     และภาคภูมิใจ

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง (ตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509)
1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
5. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
 
ภารกิจ (ตามวิสัยทัศน์)
1. ผลิต จำหน่ายและบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. ดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได้
3. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้
4. วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อสังคม
5. สำรองยาและเวชภัณฑ์ไว้ยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ


ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข
1. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นโดยเร็ว
2. รักษาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. จัดหาและสนองความต้องการด้านยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
4. จัดหาและสนองความต้องการด้านวัคซีนและเซรุ่มให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
5. สำรองยาและเวชภัณฑ์ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
6. จัดหา ส่งยาและเวชภัณฑ์แก่กองทุนและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านตามเป้าหมายของโครงการสาธารณสุขมูลฐาน
7. สนับสนุนนโยบายสาธารณสุขอื่นๆ นอกจากเรื่องยา และนโยบายที่เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ ทั้งด้านการผลิต การจัดหา การกระจาย การบริโภค การควบคุมการพึ่งตนเอง การใช้เทคนิคและทรัพยากรที่เหมาะสมภายในประเทศ