องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจประเมินการขอรับรองมาตรฐาน GAP ณ โรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม

16 พฤศจิกายน 2564
ขนาดตัวอักษร

วันนี้ (16 พ.ย. 64) คณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร จ.ระยอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจประเมินการขอรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices ) หรือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ณ โรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ ในรูปแบบโรงเรือน Green house องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 

ทั้งนี้ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP เป็นแนวทางการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด โดยขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค 

องค์การเภสัชกรรมมุ่งหวังให้ได้การรับรองมาตรฐาน GAP ไม่เพียงการได้มาซึ่งวัตถุดิบกัญชาทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคแล้ว การได้รับการรับรองครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบของการพัฒนามาตรฐานการปลูกกัญชาทางการแพทย์ของไทยสู่มาตรฐานการยอมรับในระดับสากลเพื่อการส่งออกกัญชาสู่ตลาดโลกในก้าวต่อไป