องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ร่วมบรรยายสัมมนาทางวิชาการ "การใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อความยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 9"

27 มกราคม 2563
ขนาดตัวอักษร

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ “การใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อความยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 9” เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 9 ณ อุทยานไม้ดอกเพ ลาเพลิน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563