องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 3)

29 มีนาคม 2567
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรมได้จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 3) ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเป็นประธานเปิดการประชุม นำเสนอทิศทางและนโยบายขององค์การเภสัชกรรม ปี 2567 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ มีการบรรยายความรู้วิชาการต่างๆ อาทิเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ การรักษาผู้ป่วยจิตเวชในหน่วยบริการ แนวทางการรักษาใหม่ในผู้ป่วย HIV และแนวทางการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ  จากการประชุมครั้งนี้คณะผู้บริหารได้รับฟังประเด็นปัญหาของลูกค้าพร้อมกับตอบข้อซักถาม  รับข้อเสนอแนะนำเพื่อมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2567