องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อทั้งหมด
อภ.ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศึกษาดูงาน 2 มิถุนายน 2566

องค์การเภสัชกรรม โดย ดร.ภญ.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์

คณะอาจารย์และนักศึกษา เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานผลิตยารังสิต 1 1 มิถุนายน 2566

ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

องค์การเภสัชกรรม วิจัยพัฒนายาเม็ด "ไซทิซีน" ยาเลิกบุหรี่ ประหยัดงบค่ายาให้ประเทศ 3-4 เท่า คาดผลิตออกสู่ตลาดได้ต้นปี 2567 30 พฤษภาคม 2566

องค์การเภสัชกรรม วิจัยพัฒนายาเม็ด "ไซทิซีน" ยาเลิกบุหรี่ ประหยัดงบค่ายาให้ประเทศ 3-4 เท่า คาดผลิตออกสู่ตลาดได้ต้นปี 2567

คณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จากโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชาขององค์การเภสัชกรรม 18 พฤษภาคม 2566

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมจากโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าขององค์การเภสัชกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชาขององค์การเภสัชกรรม ณ องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

องค์การเภสัชกรรม จัดตั้งโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนกลุ่ม start up สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง พร้อมสานต่อปี 2 10 พฤษภาคม 2566

องค์การเภสัชกรรม จัดโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น GPO Ignite Program ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ของ อภ. ให้กับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อให้ได้โครงการพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพทั้งด้านยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ มีแผนธุรกิจที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล เป็นการช่วยประเทศชาติ และส่งเสริมให้กลุ่ม start up มีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

องค์การเภสัชกรรมร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงพัฒนาการยกระดับ ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 20 เมษายน 2566

องค์การเภสัชกรรมร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงพัฒนาการยกระดับ ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านต่อทั้งหมด
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน และมีสิทธิทดสอบจิตวิทยา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 7 มิถุนายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) 24 พฤษภาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร.02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) 24 พฤษภาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบค้ดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 16 พฤษภาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO