องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข้อมูลองค์การเภสัชกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน


ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานขององค์กร


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


มาตรฐาน


การให้บริการ (E-Service)


การจัดการความรู้และนวัตกรรม


รายงาน/ข้อมูลเชิงสถิติ


ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม


No Gift Policy


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


การกำกับดูแลกิจการที่ดี


การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย