GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

Press Release

อภ.ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศึกษาดูงาน June 8 2023

องค์การเภสัชกรรม โดย ดร.ภญ.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์

คณะอาจารย์และนักศึกษา เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานผลิตยารังสิต 1 June 8 2023

ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

องค์การเภสัชกรรม วิจัยพัฒนายาเม็ด "ไซทิซีน" ยาเลิกบุหรี่ ประหยัดงบค่ายาให้ประเทศ 3-4 เท่า คาดผลิตออกสู่ตลาดได้ต้นปี 2567 June 8 2023

องค์การเภสัชกรรม วิจัยพัฒนายาเม็ด "ไซทิซีน" ยาเลิกบุหรี่ ประหยัดงบค่ายาให้ประเทศ 3-4 เท่า คาดผลิตออกสู่ตลาดได้ต้นปี 2567

คณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จากโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชาขององค์การเภสัชกรรม June 8 2023

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมจากโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าขององค์การเภสัชกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชาขององค์การเภสัชกรรม ณ องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

องค์การเภสัชกรรม จัดตั้งโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนกลุ่ม start up สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง พร้อมสานต่อปี 2 June 8 2023

องค์การเภสัชกรรม จัดโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น GPO Ignite Program ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ของ อภ. ให้กับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อให้ได้โครงการพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพทั้งด้านยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ มีแผนธุรกิจที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล เป็นการช่วยประเทศชาติ และส่งเสริมให้กลุ่ม start up มีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

องค์การเภสัชกรรมร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงพัฒนาการยกระดับ ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล June 8 2023

องค์การเภสัชกรรมร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงพัฒนาการยกระดับ ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ร่วมการประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1 June 8 2023

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความต้องการด้านงานวิจัยพืชกัญชา กัญชงและกระท่อมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์"

ผอ.อภ. คนใหม่ “แพทย์หญิงมิ่งขวัญ” ทำงานวันแรก โชว์วิสัยทัศน์ June 8 2023

หมอมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ เข้าทำงานวันแรก โชว์วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนองค์กรแก่ผู้บริหาร- ผู้ปฏิบัติงาน ประกาศนำพาองค์กรสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ผลิตยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใต้ธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ดูแลพนักงานและลูกจ้างให้มีความสุข เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาที่ดี มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเพียงพอ

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ June 8 2023

คุณวิมลมาศ ดิลกวิลาส รองผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่แจก "หน้ากากอนามัย" เจลแอลกอฮอล์ ให้ ปชช. เดินทางกลับภูมิลำเนา June 8 2023

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) ลงพื้นที่แจก "หน้ากากอนามัย" แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ทั้งทางบก เครื่องบิน รถไฟ ในช่วง "เทศกาลสงกรานต์"

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสุขภาพจิต ครบรอบ 31 ปี June 8 2023

ภญ.สุวิมล วรเกษมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสุขภาพจิต ครบรอบ 31 ปี

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) คว้ารางวัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia” ครั้งที่ 4 June 8 2023

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) คว้ารางวัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia” ครั้งที่ 4