GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

Login to Product information center

Marijuana Medical Research and Clinics

การใช้สารสกัดกัญชาในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง September 27 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1648

ผลการรักษาและความปลอดภัยของการใช้น้ำมันกัญชาสกัดในผู้ป่วยพาร์กินสัน โรงพยาบาลสกลนคร September 27 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1648

การศึกษาย้อนหลังผลการใช้ยาสกัดกัญชาชนิด CBD สูงในการรักษาโรคลมชักรักษายากในเด็ก ประสบการณ์ในประเทศไทย จาก 2 สถาบันของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข September 27 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1648

ความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เกรดยาตัวแรกของประเทศไทย ในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย September 27 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1648

ผลของการใช้ยาสกัดกัญชาชนิด THC เด่นในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม September 27 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1648