องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

งานวิจัยทางการแพทย์และคลินิก

การใช้สารสกัดกัญชาในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง 8 มีนาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1648

ผลการรักษาและความปลอดภัยของการใช้น้ำมันกัญชาสกัดในผู้ป่วยพาร์กินสัน โรงพยาบาลสกลนคร 8 มีนาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1648

การศึกษาย้อนหลังผลการใช้ยาสกัดกัญชาชนิด CBD สูงในการรักษาโรคลมชักรักษายากในเด็ก ประสบการณ์ในประเทศไทย จาก 2 สถาบันของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 8 มีนาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1648

ความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เกรดยาตัวแรกของประเทศไทย ในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย 8 มีนาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1648

ผลของการใช้ยาสกัดกัญชาชนิด THC เด่นในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม 8 มีนาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1648