GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

News and activities

อภ.ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศึกษาดูงาน June 8 2023

องค์การเภสัชกรรม โดย ดร.ภญ.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์

คณะอาจารย์และนักศึกษา เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานผลิตยารังสิต 1 June 8 2023

ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

องค์การเภสัชกรรม วิจัยพัฒนายาเม็ด "ไซทิซีน" ยาเลิกบุหรี่ ประหยัดงบค่ายาให้ประเทศ 3-4 เท่า คาดผลิตออกสู่ตลาดได้ต้นปี 2567 June 8 2023

องค์การเภสัชกรรม วิจัยพัฒนายาเม็ด "ไซทิซีน" ยาเลิกบุหรี่ ประหยัดงบค่ายาให้ประเทศ 3-4 เท่า คาดผลิตออกสู่ตลาดได้ต้นปี 2567

คณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จากโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชาขององค์การเภสัชกรรม June 8 2023

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมจากโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าขององค์การเภสัชกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชาขององค์การเภสัชกรรม ณ องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Medical cannabis

Products and services

Seach Pharmacy contact number

Related Organization

เข้าสู่เว็บไซต์องค์การเภสัชกรรม

X