GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

Login to Product information center

News

Read more
องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1 April 17 2024

องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการพัฒนาต้นน้ำที่สำคัญของอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ในประเทศ

องค์การเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติและ สปสช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเบิกจ่ายชดเชยการใช้น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชาในระบบ สปสช.” April 17 2024
คณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจประเมินการขอรับรองมาตรฐาน GAP ณ โรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม April 17 2024
องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม Pre-Congress April 17 2024

Media

Read more

Product information center